Standardvedtægter for kartel- og fællesklubber

29. juni 2016

§ 1
Denne vedtægt er gældende for kartelklubben/fællesklubben på:

§ 2
Stk. 1
Det er kartelklubbens/fællesklubbens formål at sikre et effektivt samarbejde på arbejdspladsen mellem tillidsrepræsentanter, talsmænd, sikkerhedsrepræsentanter m.v., som er valgt inden for organisationer, der er tilsluttet GIMK.
Note:
Med "talsmænd" sigtes der til de tilfælde, hvor en medlemsorganisation har så få medlemmer på arbejdspladsen, at de ikke er berettigede til at vælge en tillids-repræsentant. I sådanne tilfælde kan en talsmand for pågældende ansatte indgå i klubsamarbejdet på lige fod med tillidsrepræsentanter, hvorved det sikres, at alle medlemsorganisationers medlemmer på arbejdspladsen er med i samarbejdet.
Stk. 2
Kartelklubbens/fællesklubbens opgaver vil blandt andet være:
a. at arbejde for at sikre medlemsorganisationernes medlemmer på arbejdspladsen så gode og betryggende arbejdsforhold som muligt,
b. at koordinere forhandlinger om lokal lønfastsættelse for medlemmer af med-lemsorganisationerne,
c. at koordinere andre forhandlinger med ledelsen om emner, der berører medlemmer af mere end en medlemsorganisation,
d. at koordinere medlemsorganisationernes indsats i relation til samarbejde/tek-nologi/omstilling/ligestilling/arbejdsmiljø/medarbejderrepræsentation til A/S-bestyrelser etc.,
e. at virke for, at uorganiserede medarbejdere tilsluttes den organisation, de henhører under,
f. at arbejde for at øge forståelsen imellem grupperne.
Stk. 3 
Samtlige medlemmer af forbund i GIMK skal være medlemmer af kartelklub-ben/fællesklubben. Evt. kontingent fastsættes af den årlige generalforsamling på virk-somheden. Kontingentet kan udgøre en andel af det eksisterende klubkontingent.
Kontingentet er p.t. kr. .........
Stk. 4
Kartelklubben/fællesklubben kan afholde møder og arrangementer af faglig, kulturel og social karakter, herunder egentlige medlemsmøder.
Stk. 5
Der skal arbejdes for, at der på den enkelte arbejdsplads kun findes faglige klubber og kartelklubben/fællesklubben.
Kartelklubben/fællesklubben kan etablere et formelt eller uformelt samarbejde med grupper eller enkeltpersoner organiseret uden for GIMK.
Sådanne grupper eller enkeltpersoner kan alene deltage i virksomhedens egne interne aktiviteter.
Såfremt kartelklubben/fællesklubben ønsker at etablere et formelt samarbejde med grupper uden for GIMK, skal dette i hvert enkelt tilfælde godkendes af GIMKs forretningsudvalg.

§ 3
Kartelklubben/fællesklubben ledes af kartelklubbestyrelsen/fællesklubbestyrelsen, der består af repræsentanter fra samtlige organisationer på arbejdspladsen, som er medlem af GIMK. Valgte tillidsrepræsentanter er "fødte" medlemmer af bestyrelsen. Ingen medlemsorganisation/tillidsrepræsentant kan udelukkes fra deltagelse i klubbestyrelsens arbejde. Ved afstemninger har hver organisation, som er medlem af GIMK, et lige antal stemmer.
Sikkerhedsrepræsentanter organiseret i forbund inden for GIMK vælger en repræsentant, som deltager i klubbestyrelsens møder.
Klubbestyrelsen eller generalforsamlingen vælger for en periode af to år en klub-formand. Såfremt den pågældende ophører med at være tillidsrepræsentant, bortfalder valget som formand dog samtidigt.
Kartelklubben/fællesklubben afholder bestyrelsesmøder mindst 1 gang i kvartalet. Klubformanden indkalder til møderne. Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes, når mindst en af GIMK-medlemsorganisationerne på arbejdspladsen ønsker det.
Kartelklubbens/fællesklubbens generalforsamling, som er klubbens højeste myndig-hed, afholdes en gang om året. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde senest …... dage før kartelklubbens/fællesklubbens generalforsamling.
På kartelklubbens/fællesklubbens generalforsamling behandles spørgsmål som vedtægtsændringer, kontingentstørrelse m.v. Vedtægtsændringer må ikke stride mod GIMKs eller medlemsorganisationernes vedtægter.
GIMKs forretningsudvalg skal orienteres om generalforsamlingen og kan lade sig repræsentere.

§ 4
I bilag I til denne vedtægt er angivet hvilke medlemsorganisationer, der er omfattet af klubsamarbejdet.

§ 5
Denne vedtægt er vedtaget ved det stiftende møde i kartelklubben/fællesklubben på:
.............................................................……..
Den .................................…………………..
og godkendt af GIMKs forretningsudvalg den ........................………..